แต่ละองค์กรมีเป้าหมายหลักอะไร

เป้าหมายหลักขององค์กรพูดถึงเป้าหมายหลักขององค์กร หรือ Corporation’s Goals นั้น หากถามหลายๆคน มักจะได้คำตอบที่สวยหรู เอาใจลูกค้า ประมาณว่าต้องการพัฒนาสินค้าที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า, สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคม หรือพัฒนาคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในองค์กรทั่วๆไปที่แสวงหากำไรให้กับเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นนั้น เป้าหมายหลักขององค์กรเหล่านั้น ก็คือ การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการหาวิธีเพิ่มมูลค่าหุ้นของกิจการให้สูงที่สุด ( Maximize Stock Price : Po หรือ Maximize Value of Firm )

แต่ทั้งนี้ในโลกปัจจุบันนั้น การมองเป้าหมายหลักขององค์กรในด้านเดียว โดยไม่คำนึงถึงสิ่งรอบข้าง ธุรกิจคงไม่สามารถยืนหยัดได้นานเท่าใดนัก ดังนั้นจึงมีคำพูดอีกสองคำที่นักบริหารจัดการควรจะต้องรู้จัก และนำไปใช้ให้ถูก นั่นก็คือ

คำแรก Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนจากการทำธุรกิจ เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแล โดยการออกกฎหมายมาบังคับ ซึ่งมีความสำคัญ เพราะหากบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม เช่น ปล่อยน้ำเสีย หรือปล่อยมลพิษ โดยไม่ผ่านการบำบัดก่อน บริษัทก็อาจจะถูกร้องเรียน และถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ พร้อมทั้งต้องจ่ายค่าปรับ โดยเฉพาะปัจจุบันที่การสื่อสารสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ข่าวสารต่างๆสามารถแพร่หลายออกไปได้ง่ายในวงกว้าง ส่งผลต่อภาพลบของบริษัทอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายประชาชนส่วนใหญ่ก็จะร่วมกันงดใช้สินค้า/บริการ จากบริษัทดังกล่าว

จริยธรรมทางธุรกิจ
อีกคำหนึ่งคือ Business Ethics หรือ จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่องค์กรอาจจะไม่ปฏิบัติก็ได้ ไม่มีใครว่าอะไร แต่หากประกอบกิจการตามหลักจริยธรรม ก็จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และมักจะส่งผลดีต่อผลประกอบการขององค์กรในระยะยาว ยิ่งในปัจจุบันนี้มีความสำคัญต่อองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ มีตัวอย่างหลายๆกรณีที่แสดงให้เห็นว่าการที่บริษัทดำเนินกิจการตามจริยธรรม จะช่วยส่งเสริมให้ยอดขายเติบโต เช่น กรณีของอิชิตันช่วยเหลือน้ำท่วม, โครงการ BRAND’S Summer Camp ช่วยติวเตรียมตัวสอบ เป็นต้น

รวมบทความ ความรู้ในเชิงธุรกิจ เรียนรู้ง่ายๆด้วยตนเองที่บ้าน